Om voor te bereiden op mogelijke calamiteiten (zoals: brand, ernstige ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke (afval) stoffen, explosiegevaar of andere ongewenste gebeurtenissen) kunt u een bedrijfsnoodplan opstellen. In een bedrijfsnoodplan staan alle maatregelen en voorzieningen beschreven hoe te handelen indien er een calamiteit plaatsvindt.

Doel van het bedrijfsnoodplan:

  • Het voorkomen van calamiteiten;
  • Beschermen van mensen binnen en in de omgeving van het bedrijfsterrein;
  • Het treffen van noodzakelijke voorzieningen bij calamiteiten;
  • Medewerkers informeren over hoe te handelen, indien er zich een calamiteit voordoet;
  • Beperken van persoonlijke en materiĆ«le schade.

Volgens de Arbowet (en daarnaast vaak ook via de milieuvergunning en uw verzekering) bent u, als werkgever, verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van werknemers, bezoekers en omgeving. Hierbij dient de werkgever doeltreffende maatregelen te nemen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen zodat schade van de gezondheid en milieu zoveel mogelijk beperkt wordt. Er dient dus een effectieve bedrijfsnoodorganisatie te zijn, afgestemd op de aanwezige/te verwachten risico's.

Uw bedrijf dient daarnaast te beschikken over medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV).

Ook voor het ontwikkelen en afdrukken van ontruimingsplattegronden en alarmkaarten kunt u bij ons terecht. De plattegronden worden conform NEN 1414 samengesteld. Middels eenĀ gebouwinspectie kan worden vastgesteld of de werkelijkheid nog steeds overeenkomt met soms oude tekeningen. Op deze wijze blijven gebruikers en bezoekers op de hoogte van de meeste veilige en korte route om een gebouw te ontvluchten. Voor deze werkzaamheden wordt nauw samengewerkt met een gespecialiseerd ISO-gecertificeerde partij.

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen en inwerking stellen van een bedrijfsnoodplan en bijbehorende zaken zoals plattegronden en alarmkaarten.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact