Zowel profit– als non-profit organisaties dienen zich te profileren met verbeterde dienstverlening, kosten te verlagen en flexibel op de markt te reageren. Echter binnen veel bedrijven is de managementrapportage eenzijdig. Er wordt slechts gekeken naar de financiële maatstaven en niet naar niet-financiële prestaties. Dit is een eenzijdige, niet op de toekomst gerichte benadering en is niet gerelateerd aan strategische doelstellingen. De Balanced Score Card (BSC) - een eenvoudig en logisch sturings– en beheersingselement— gaat uit van 4 criteria die de prestaties van een organisatie meten vanuit vier verschillende perspectieven, t.w. Het financieel, intern, klant– en innovatie– c.q. leerperspectief. Het uitgangspunt is het vaststellen van doelen en het meten van prestaties, waarna zonodig bijsturing kan plaatsvinden.

De BSC kan gebruikt worden om:

  • De strategie te vertalen naar operationele doelstellingen in jaarplannen en activiteitenplannen;
  • Invulling te geven aan de interne rapportages van de organisatie;
  • Discrepanties tussen doelen en resultaten tegen te gaan.


Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact