In bepaalde gevallen zal een hoofdaannemer projecten uit moeten voeren conform aan V&G-plan/VGM-projectplan. Wettelijk gezien is het pas relevant bij projecten die meer dan 500 mandagen beslaan of projecten van tenminste 20 werkdagen waarbij op een of meer werkdagen tenminste 30 werknemers op de bouw aanwezig zijn. Ook dienen plannen opgesteld te zijn als er sprake is van een risicovolle projecten, zoals bedoeld in bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG. In bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG staat een, niet volledige, lijst van aanwezige gevaren die zorgen dat een project wordt geclassificeerd als risicovol:

  • bedelving, vastraken en vallen van hoogte
  • verdrinking
  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, ioniserende straling
  • werken nabij hoogspanningskabels
  • werken met springstof
  • graven van putten of ondergrondse tunnelwerken
  • werken met een duikuitrusting
  • werken onder overdruk
  • monteren/demonteren van zware geprefabriceerde elementen

Veel van de genoemde gevaren zijn aanwezig op diverse projecten. Met risicovol wordt hier echter bedoeld dat het gaat om situaties die de gebruikelijke gevaren van de uit te voeren werkzaamheden overstijgen, bijvoorbeeld een combinatie van de genoemde gevaren of werken op zeer grote hoogte of diepte. 

De essentie van het maken van V&G-plannen/VGM-projectplannen zit in het feit dat ze een wezenlijke bijdrage dienen te leveren in het voorkomen van interactierisico's en risico's van opeenvolgende werkzaamheden. Hierbij dient te allen tijde de arbeidshygiënische strategie gevolgd te zijn.

Daarnaast kan het zijn dat u als onderaannemer de vraag krijgt een V&G-deelplan/VGM-deelplan aan te leveren. Het aanleveren van een dergelijk plan helpt de V&G-coördinator (vaak de hoofdaannemer) om genoemde interactierisico's en risico's van opeenvolgende werkzaamheden goed in te schatten en maatregelen te treffen om deze te verkleinen of te voorkomen.

De basis van een V&G-plan ten behoeve van de uitvoeringsfase dient altijd een V&G-plan ontwerpfase te zijn. In de ontwerpfase dient reeds dusdanige ontwerpkeuzes te zijn gemaakt dat V&G-risico's in de uitvoeringsfase tot een minimum worden beperkt.

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning helpt u bij het voldoen aan al uw V&G(deel)plan/VGM-projectplan-eisen.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact